Chọn một kênh

Kênh mặc định cho các trang trình bày, tất cả người dùng công khai đều có thể truy cập nội dung của kênh này.

Được sử dụng để xuất bản các trang trình bày trong mạng đối tác một cách riêng tư.